Twój Kierownik Budowy Henryk Baran

 Oferta

Kierownik Budowy Kraków i okolice

Przyjmę zlecenie na Nadzorowanie Budowy w charakterze Kierownika Budowy 
domku jednorodzinnego, budynku gospodarczego lub garażu na sezon budowlany 2012 r. 
Na terenie małopolski.


Oferuję Państwu następujące usługi: 
kierownik budowy 
nadzór nad pracami budowlanymi 
doradztwo budowlane 
kontrole przebiegu prac na budowie 
prowadzenie i uzupełnianie wpisów w dzienniku budowy 

Posiadam uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
Usługi Kierownika budowy świadczę na terenie Krakowa i okolicznych miejscowości. 
Uwaga ! atrakcyjna i negocjowalna cena usługi 


Obowiązki kierownika budowy:

Na podstawie art. 21a. 1. Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Art. 22. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 
1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, 
2) prowadzenie dokumentacji budowy, 
3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, 
b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, 
3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach wydanych na podstawie art. 23a oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych, 
3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym, 
4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu, 
5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem, 
6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 
7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru, 
8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 
9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2. 

Art. 23. Kierownik budowy ma prawo: 
1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 
2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. 

     Przydatne wzory dokumentów:
Oświadczenie o podjęciu obowiazków kierownika budowy.pdf

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy.pdf


Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf


Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.pdf


Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych.pdf


Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie.pdf


Pamiętaj:  nie należy oszczędzać na kierowniku budowy. Niech on tak poprowadzi budowę jakby budował dla siebie.  Pomoże Tobie również przy doborze właściwych materiałów oraz pomoże dobrać odpowiednich fachowców. 


Mile widziane okolice: kraków, nowa huta, niepołomice, dojazdów, łuczanowice, wadów, krzysztoforzyce, kocmyrzów, sulechów, karników, krzesławice, prusy, grębałów, ruszcza, węgrzynowice, zesławice, luborzyca, zasłów, witkowice, dziekanowice, pobiednik, wyciąże, czulice, zofipole, góra kościelnicka, przylasek, michałowice i okolice
kierownik budowy niepołomice kierownik budowy niepołomice kierownik budowy niepołomice kierownik budowy niepołomice kierownik budowy niepołomice